czech | english | deutsch

Grantová pravidla pro poskytnutí nadačních příspěvků
z výnosů prostředků přidělených z NIFu (Nadačního investičního fondu)
pro rok 2018

 

Nadace pro rozvoj v oblasti uměle výživy, metabolismu a gerontologie je od svého vzniku (1994) zaměřena na podporu vzdělávaní v oblasti výživy. Nadační příspěvky jsou poskytovány z výnosů nadačního jmění a z příspěvků od fyzických a právnických osob v souladu se Statutem Nadace.
Kontaktní údaje: info@nadacepzz.cz nebo 731 169 825.

1.         Účel

2.         Oblast žadatelů

3.         Výběrové řízení

4.         Způsob podání žádosti

5.         Hodnocení žádosti

6.         Smlouva o poskytnutí finančního daru

 

ÚČEL

Nadace poskytuje nadační příspěvky formou finančního daru do více oblastí:

 Podpora personálního rozvoje, vzdělanosti a přípravy sester, nelékařského personálu (Individuální podpora 
          účasti sester na kurzech, jazykové vzdělávání).

 Podpora vybraných, mimořádně nadaných posluchačů medicíny a mladých lékařů do 35 let v účasti
          na pregraduálních stážích.

 Klinické zaměření na oblast výživy (zejména v onkologii, metabolické nemoci a stárnutí).

 Výzkum v oblasti klinické výživy, metabolismu.

 Podpora klinického vývoje, vzdělání a výzkumu v uvedených oblastech – organizování sympózií, kongresů,
          kurzů a seminářů.

 Podpora vývoje nových léčebných a diagnostických metod.

 

OBLAST ŽADATELŮ

O finanční dar se můžou ucházet jak fyzické tak právnické osoby se specializací na oblast zdravotnictví či péče o nemocné pacienty.

Typy žadatelů:

 Fyzické osoby (lékaři, zdravotní sestry, nutriční terapeutky, jiní nelékařsky pracovníci ve zdravotnictví, studenti
          řádného i postgraduálního studia medicíny, studenti Farmaceutických fakult).

 Právnické osoby (příspěvkové organizace za předpokladu, že prokážou min. 50% kofinancování na danou
           akci).

 Dále: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a jiné příspěvkové organizace.

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Nadace každým rokem vyhlašuje grantové řízení v souladu se Statutem Nadace. Oblasti podpory jsou popsány ve stati „Účel“. Žádosti z jednotlivých oblastí podpory přijímáme během celého kalendářního roku, uzávěrka je průběžná.

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádosti o finanční dar se podávají výhradně elektronickou formou. Žadatel dle instrukcí vyplní elektronický „formulář pro žadatele finančního daru“, kde je obsaženo jméno, příjmení, titul, rodné číslo či IČO, kontaktní adresa, tel. číslo, email, peněžní ústav, č. účtu, návrh požadované výše daru, vyčíslení nákladů, účel použití daru, místo akce, termín, informace o činnosti žadatele (aktuální zaměstnání a přínos akce pro další práci, ev. návaznost na další projekty).

Takto vyplněný formulář elektronicky odešle, poté vytiskne, připojí podpis a zašle na poštovní adresu Nadace. Žadatel může k poštou posílané žádosti připojit také doporučení nadřízeného u fyzických osob, v případě právnických osob výpis z rejstříku soudu).

Elektronický formulář pro žadatele je dostupný na http://www.nadacepzz.cz/cz/podminky-poskytnuti-daru

Elektronicky podaná žádost musí být shodná s žádosti poslanou písemně. Jiné žádosti nebudou akceptovány a tudíž hodnoceny.

 

HODNOCENÍ ŽÁDOSTI

Všechny žádosti jsou hodnoceny na zasedání Správní rady nadace. Žádost, která není úplně zpracována, bude buď zamítnutá, nebo vrácená žadateli k doplnění a následně opětovně posouzená.

Správní rada zpravidla do 60 dnů od poštovního doručení žádosti rozhodne o přidělení nebo zamítnutí finančního daru.

Správní rada může snížit požadovanou částku.

Rozhodnutí Správní rady o poskytnutí nebo neposkytnutí finančního daru bude žadateli doručeno elektronickou formou nejpozději do 15 dnů od zasedání Správní rady. Toto rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.

 

SMLOUVA

V případě poskytnutí finančního daru vypracuje Nadace „Smlouvu o poskytnutí finančního daru“, kde bude uveden:

 účel daru;

 práva a povinnosti stran (forma převedení daru obdarovanému, výška daru, termín dokdy obdarovaný doručí
          do Nadace dokumenty dokladující účel využití daru: zpráva o průběhu kurzu; finanční vyúčtování s kopiemi
          dokladů;  doklady o publicitě);

 závěrečná ustanovení.

Nedílnou součástí smlouvy je Potvrzení příjemce daru a Instrukce, které žadateli usnadňují spolupráci s Nadací.

Obdarovaný se zavazuje uvést též skutečnost, že danou činnost finančně podpořila Nadace ve všech materiálech a sděleních. Tato povinnost se vztahuje i na zveřejnění uvedených informací na internetových stránkách provozovaných obdarovaným.

V případě, že nebudou splněny podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků, a zejména nebudou-li požadované dokumenty doručeny Nadaci v termínu, bude správní rada Nadace při dalším schvalování finančních darů k neplnění povinností daného subjektu přihlížet.

V případě, že požadované dokumenty nebudou doručeny včas, vyzve Nadace daný subjekt k nápravě. Pokud ani tehdy obdarovaný nesplní tuto povinnost, bude vyzván k vrácení daru.

  

Výsledky výběru stážistů na edukační stáž 

Jmenný seznam: Barošová, Fejgl, Frýbová, Krauseová, Popková, Pulpánová Každý z uvedených stážistů obdrží informační ...

11.10.2019 více...

Vážení zdravotníci!

                                     Nadace pokračuje v organizaci edukačních stáží. Pro letošní rok ...

18.09.2019 více...

Podvodné E-maily

Pokud dostanete e-mail od naší Nadace (pravděpodobně z této adresy: bank@nadacepzz.cz) ohledně nějaké pohledávky, nereagujte na něho. ...

30.06.2014 více...

Výsledky výběru stážistek na edukační stáž v Univerzitní nemocnici Maastricht (2014)

Jmenný seznam: Bartošová, Černohorská, Fišarová, Hanusová, Jánská, Lebedinská, Mynaříková, Novotná, Pawliková, Pelikánová, ...

02.06.2014 více...

Přihlašte se na edukační stáž

Nadace bude i letos pokračovat v organizaci úspěšných edukačních stáží v Univerzitní nemocnici Maastricht (Holandsko). Proto si ...

02.05.2014 více...

Vážení zájemci o edukační stáž!

  Nejbližší edukační stáž v Maastrichtu je plánovaná v druhé polovině roku 2014. Sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte ...

28.11.2013 více...